ပြင့္လင္းလႊတ္ေတာ္ကို ဒီေန႔စၿပီး စမ္းသပ္လႊင့္တင္လိုက္ပါၿပီ။ Open Hluttaw beta version launched today

July 29, 2016

ျမန္မာ့ပဥၥမ မ႑ိုုင္အဖြဲ႕ရဲ႕ ပြဲဦးထြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဘယ္သူလဲဆိုတာ အလြယ္တကူရွာသိႏိုင္ၿပီး သူတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစမယ့္ Open Hluttaw platform – ပြင့္လင္းလႊတ္ေတာ္ကို ဒီေန႔စမ္းသပ္လႊင့္တင္လိုက္ပါၿပီ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s